Iepenloftspul yn 2013


Yn 2013 is it wer sa fier: in Wergeaster iepenloftspul. Mar, om fuort en daliks it meast bysûndere te neammen, it is takom jier nét yn Wergea! Mar dêroer sa dalik mear!

Yn juny 2013 stiet der in iepenloftspul op it programma. It stik, dat op dit stuit skreaun wurdt troch Theo Smedes* (ja, dyselde fan Moulin Rouge!), is basearre op in hiel oantal films, boeken en tv-searjes, mar benammen op de film The Truman Show!

Share :
Related Posts

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: