We binne los!


IMG_5244

We binne alwer in skoftke los mei de omballingen foar De Suvering en de repetysjes bin ek al oan de gong! De tiid giet snel wannear we it allegear nei us sin ha, dus we sette moai troch! We halde eltsenien op de hichte!

Share :
Related Posts

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: