Hûnderttûzen kear tank!


Fluch yn de klean..klear stean by de kaartsjes..mei de hannen yn ’t hier..de gasten fan drankjes foarsjen..de longen út dyn liif sjonge..de spiker op de kop slaan..seksy dûnsje..gjin stekjes falle litte…en noch folle en folle mear..it hoecht net mear! It sit d’r op! Iepenloftspul de Suvering wie in grandioas sukses! We wolle hjirby elkenien betanke dy’t dit mei mooglik makke hat: hûnderttûzen kear tank! Goeiemoarntemidzje!

Share :
Related Posts

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: