De Suvering

Kaarten bestelle

It is mooglik om kaarten te reservearjen fia de tillefoan as fia ús reservearringsformulier.

058-2551202 

Tusken 19:00-20:00 !

Online reservearje

Ful hjir jo gegevens yn om kaarten foar de foarstelling te reservearjen.

E-mail (ferplicht)

Namme (ferplicht)

Achternamme (ferplicht)

Plaknamme

Foar welke datum wolle jo kaarten reservearre?

Hoefolle kaarten wolle jo bestelle?

Arrenzjemint

Kieze jo foar VIP? Dit moatte jo witte:
- VIP arrenzjemint is ynklusyf kofje/tee foarôf en in hapke en drankje yn it skoft.
- It arrenzjemint moat minimaal 24 oeren fan tefoaren reservearre wurde.

Klik op 'stjoer op' om te reservearje.

Belangrike ynformaasje

  • Tagongspriis: 13,-
  • VIP kaarten: 20,- (ynklusyf kofje/tee foarôf en in hapke en in drankje yn it skoft)
  • It terrein is iepen fanôf 20:00 en de foarstelling begjint om 20:45
  • Lokaasje: De Wolfederatie Wergea, Warstienserdyk 2b, 9005 XM Wergea