Hûnderttûzen kear tank!


Fluch yn de klean..klear stean by de kaartsjes..mei de hannen yn ’t hier..de gasten fan drankjes foarsjen..de longen út dyn liif sjonge..de spiker op de kop slaan..seksy dûnsje..gjin stekjes falle litte…en noch folle en folle mear..it hoecht net mear! It sit d’r op! Iepenloftspul de Suvering wie in grandioas sukses! We wolle hjirby elkenien betanke dy’t dit mei mooglik makke hat: hûnderttûzen kear tank! Goeiemoarntemidzje!

Grutte namme yn de Bluegrass ferstoarn


  • Grutte namme yn de Bluegrass ferstoarn
  • Grutte namme yn de Bluegrass ferstoarn
  • Grutte namme yn de Bluegrass ferstoarn

Juster is bekend wurden dat in grutte namme út de Bluegrass is ferstoarn, namelik Ralph Stanley. Hy spile ek yn de film ‘O Brother Where Art Thou’ wer’t ús iepenloftspul dit jier op basearre is. Wy nimme ús petsje ôf foar dizze man en genietsje alfêst yn it foar fan dizze hearlike klanken!


22 juny ek útferkocht!


IMG_5987

No’t 22 juny útferkocht is binne d’r allinnich noch kaartjes foar 21 juny te reservearjen!
Nu dat 22 juni uitverkocht is zijn er alleen nog kaarten voor 21 juny te reserveren!

 

18 juny ek útferkocht!


img_5983.jpg

18 juny is ek útferkocht! Bestel Noch gau kaarten foar 21 of 22 juny!

Ekstra foarstelling op 21 juny!


Ekstra foarstelling

Krekt waarme broadsjes, dy kaarten foar Iepenloftspul De Suvering.. D’r binne noch kaarten foar jûn (18 juny) en woansdei (22 juny).. Mar ek foar de EKSTRA foarstelling op tiisdei 21 juny! Noch 3 mooglike data om kaartsjes foar te bestellen!

Net warme broodjes, die kaarten voor Iepenloftspul De Suvering… Er zijn nog kaarten voor vanavond (18 juni) en woensdag (22 juni)… Maar ook voor de EXTRA voorstelling op dinsdag 21 juni! Nog 3 mogelijke data om kaarten voor te bestellen!

24 juny ek útferkocht!


24 juny = útferkocht!

Keapje noch gau in kaartsje foar 18 of 22 juny foar dat it te let is!
Koop nog gauw kaartjes voor 18 of 22 juni voordat het te laat is!

BESTEL KAARTEN

 

Resinsjes – Gewikt & Gewogen: 5 stjerren


recensie-desuvering-2

Resinsje út de LC fan 17-06-16 skreaun troch Sietse de Vries.

IMG_5958

De suvering as dekôr foar ‘De suvering’

En lês ek de prachtige resinsje fan Elske Schotanus fan yn de Moanne:De Moanne
Klik op de ôfbylding foar de folsleine resinsje.

De symbolyk fan de suvering

Resinsje út it Friesch Dagblad fan 17-06-16 skreaun troch Jelte Albada.

83d32f8c-f829-43c8-ba4b-aa6f2f36439c

Noch gjin kaartsje foar ien fan de foarstellingen? Bestel gau!

25 juny is útferkocht!


25 juny is útferkocht! Bestel noch gau dyn kaartsje foar ien foar de oare jûnen!
25 juni is uitverkocht! Bestel nog gauw je kaartjes voor één van de andere avonden!

In prachtich moaie premiêre-jûn!


Moaier kinst net betinke! - premiere

De earste jûn sit d’r op! En sa as Anneke Schilstra al tsjin Jantien de Boer fan it LC sei: ‘Moaier kinst net betinke!’ Want sa wie it!

Wiene jo juster by de premiêre oanwezich? Lit ús dan witte wat jo der fan fûn ha ynen pleats in reaksje hjir ûnder dit berjocht!

Lês it artikel fan it LC op 15/06/16 hjirûnder werom:

IMG_5939

Omrop Fryslân makke ek opnames fan de foar-generale, in ynterview mei Theo Smedes (regisseur) en in ynterview mei twa fan de trije gevangenen (Dennis Pijl en Sicco de Ree).  Dy kist hjirûnder besjen!

 

Lês it artikel in de Friesland Post hjir!


fp-quote

Klik op de ôfbylding om it artikel te lêze.
Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

fp-foto

Mear nijs út Fryslan lêze? Gean dan nei http://www.friesland-post.nl/ ta of nim in abonnemint.
Meer nieuws uit Friesland lezen? Ga dan naar http://www.friesland-post.nl/ toe of neem een abonnement.

frieslandpost

 

1 2 3 5