22 juny ek útferkocht!


IMG_5987

No’t 22 juny útferkocht is binne d’r allinnich noch kaartjes foar 21 juny te reservearjen!
Nu dat 22 juni uitverkocht is zijn er alleen nog kaarten voor 21 juny te reserveren!

 

18 juny ek útferkocht!


img_5983.jpg

18 juny is ek útferkocht! Bestel Noch gau kaarten foar 21 of 22 juny!

Ekstra foarstelling op 21 juny!


Ekstra foarstelling

Krekt waarme broadsjes, dy kaarten foar Iepenloftspul De Suvering.. D’r binne noch kaarten foar jûn (18 juny) en woansdei (22 juny).. Mar ek foar de EKSTRA foarstelling op tiisdei 21 juny! Noch 3 mooglike data om kaartsjes foar te bestellen!

Net warme broodjes, die kaarten voor Iepenloftspul De Suvering… Er zijn nog kaarten voor vanavond (18 juni) en woensdag (22 juni)… Maar ook voor de EXTRA voorstelling op dinsdag 21 juni! Nog 3 mogelijke data om kaarten voor te bestellen!

24 juny ek útferkocht!


24 juny = útferkocht!

Keapje noch gau in kaartsje foar 18 of 22 juny foar dat it te let is!
Koop nog gauw kaartjes voor 18 of 22 juni voordat het te laat is!

BESTEL KAARTEN

 

25 juny is útferkocht!


25 juny is útferkocht! Bestel noch gau dyn kaartsje foar ien foar de oare jûnen!
25 juni is uitverkocht! Bestel nog gauw je kaartjes voor één van de andere avonden!

Lês it artikel in de Friesland Post hjir!


fp-quote

Klik op de ôfbylding om it artikel te lêze.
Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

fp-foto

Mear nijs út Fryslan lêze? Gean dan nei http://www.friesland-post.nl/ ta of nim in abonnemint.
Meer nieuws uit Friesland lezen? Ga dan naar http://www.friesland-post.nl/ toe of neem een abonnement.

frieslandpost

 

Útstjoering Op&Ut werom sjen


Besjoch hjir de útsjoering fan Op&Ut yn’e Bak (de Blokhuispoort) werom!
Bekijk hier de uitzending van Op&Ut in de Bak (de Blokhuispoort) terug!

De Suvering yn Op&Ut


  • De Suvering yn Op&Ut
  • De Suvering yn Op&Ut
  • De Suvering yn Op&Ut
  • De Suvering yn Op&Ut
  • De Suvering yn Op&Ut
  • De Suvering yn Op&Ut

Ús besite oan Op&Ut wie slagge! Besjoch hjir de bylden (efter de skermen) en de foto’s!
Ons bezoek aan Op&Ut was geslaagd! Bekijk hier de beelden (achter de schermen) en de foto’s!

Harkje de útstjoering tusken 11:00 en 12:00 oere werom fia
Beluister de uitzending terug tussen 11:00 en 12:oo uur terug via

>>> Radio Omrop Frysland (hjir kinst op klikke)
 

We staan in het Friesch Dagblad


IepenloftWergeaFRD-20160601-01034006

Een heel mooi artikel in de Friesland Post


Verlaten waterzuiveringFrico komt weer

Heeft u ‘m al in huis? De Friesland Post heeft een artikel aan de waterzuivering gewijd! Wilt u dit ook lezen? De Friesland Post is in de meeste winkels en kiosken te krijgen.

Ook leuk: De Friesland Post heeft een winactie! U kunt twee kaarten winnen voor Iepenloftspul de Suvering! Ga naar de website: www.friesland-post.nl 

1 2 3 4