2002 19-40-4-7-25-29

Ien fan de 52 ynwenners fan it doarpke Tullymore wint met de lotnûmers 19, 40, 4, 7, 25 en 29 de haadpriis yn de Ierske Lotto. Nei ‘t dat mei in soad trammelant yn it doarp bekend wurden is wa ‘t de ‘gelokkige’ priiswinner is, rekket it hiele doarp yn opskuor. De minsken rûke it grutte jild.

Klik op de foto foar it hiele album.