1989 Buorkjende Bisten

Buorkjende bisten is basearre op de toanielbewurking fan George Orwell syn “Animal farm”. Mei dit polityk tinte nei-oarlochske ferhaal beskriuwt Orwell hoe’t in tirannisearre mienskip yn opstân komt. De maatskippij bestiet út bisten en in boer is de tiran.

Klik op de foto foar it hiele album.