Iepenloftspul

De Suvering

De Amearikaanske filmkomeedzje fan de bruorren Joel en Ethan Coen út 2000 “O Brother, Where Art Thou?” tsjinnet as basis foar it iepenloftspul ‘De Suvering’. De troch Homerus fêstleine omswervingen fan Odysseus wurde nochris oer dien yn Mississippi, Amearika anno 1937.

Untsnapte finzenen

Trije finzenen ûntsnappe it gefang en gean op syk nei de skat dy’t ien fan har trijen bedobbe hat. Se ha mar in pear dagen de tiid om de skat werom te finen, want de fallei dêr’t it leit sil gau, fanwegen it ôfdamjen fan de rivier, folrinne mei wetter…

Frjemde tûkelteammen en nijsgjirrige figueren

Op wei nei de skat komme de trije jongkeardels, Everett Ulysses McGill, Pete Hogwallup en Delmar O’Donnel, yn ferskillende nuvere situaasjes terjochte. Underweis komme se frjemde figueren op harren paad tsjin, wylst se flechtsje foar it gesach. En dan reitsje se Pete ek nochris kwyt…

Op tiid foar it wetter?

Sille de trije, nettsjinsteande religieuze obstakels, famyljeperikels en politike flauwekul, út hannen fan de plysje bliuwe en op it rjochte paad telâne komme? En op ‘e tiid by de skat wêze? En binne se úteinlik wier suvere?

Foarstellingen fan ‘De Suvering’

De produksje rint oer fan komyske plots, dûbeldsinnige ferwizingen en orizjinele dialogen. Der wurdt gebrûk makke fan in bysûnder dekôr dêr’t de broeierige sfear út de jierren 30 ekstra oanset wurdt. De begeliedende muzyk is in miks fan country, blues, bluegrass- en folksongs.

Iepenloftspul Wergea spilet op 15, 17, 18, 22, 24 en 25 juny de foarstelling ‘De Suvering’ op de âld suvering yn Wergea. Wolle jo op de hichte bliuwe fan de tariedings? Folgje ús dan op Facebook, Twitter, Instagram of YouTube.

Hjirûnder kinne jo de ferskillende bylden fan iepenloftspul De Suvering fine.

Dizze list wurdt sa gau mooglik oanfolle.

Fideobylden

Al jierren is it stil op de âlde wettersuvering fan ‘e Frico. Mar dat is no wol oars!

De kommisje fan Stichting Iepenloftspul Wergea hie jierren lyn alris op de âlde wettersuvering fan de Frico omrûn… mei allegear geweldige ideeën foar in iepenloftspul yn de takomst.
In 2015 spile dat wèr op. De kar foar in iepenloftspul basearre op de filmkomeedzje “O Brother Where Art Thou” wie makke en dat koe fansels nearne better spile wurde dan op dizze unike lokaasje.

De eigener fan it terrein, dat heart by De Wolfederatie in Wergea, wie entûsjast oer de plannen en we krigen alle meiwurking foar it gebrûk fan dizze geweldige lokaasje. Fantastysk fansels, it koe heve!

Remkes Algra (79) fertelt…

“De wettersuvering is boud yn 1968/1969 en hearde by de Frico fabryk yn Wergea. Al it wetter dat brûkt waard by de produksje fan de suvelprodukten en it skjinspiellen fan alle attributen en de wurkflier streamden nei de wettersuvering. Per dei tusken de 400 en de 600 kubike meters. Foaral tusken middeis trije en seis oere wie de stream smoarch wetter it grutst. As it troch de suvering west hie, kaam it slib te droegjen op de besinkbakken, dernei ried ik ut mei in tank efter de trekker en sproeide it oer it lân fan in pear boeren in de buert.
Ik haw der fan 1973 oant 1994 allinnich de boel bestierd, 21 jier lang. Jammergenôch wie besletten de fabryk, en dermei ek de wettersuvering, yn 1994 te sluten. It wiene drokke, mar prachtige jierren. Sûnt dy tiid leit de suvering fredich yn in prachtich stikje natoer.”

Mar no is der al wer in skofke allegear drokte op de wettersuvering.
Mei grutte masines en in protte mankrêft is in part fan it terrein ûnder hannen naam. Alde paden binne wer frijmakke en in frachtwein fol platen en balken is der hinne tôge. De bouploech fan it Iepenloftspul is al drok dwaande mei de bou fan in grut dekor en de kontoeren wurde ûnderwilens goed sichtber.

Mei folle respekt foar dit yndustriële monumint wurdt in unike entoeraazje makke foar de produksje. De âlde wettersuvering is it fundamint foar it dekor fan ‘De Suvering” en jout in protte minsken straks de kâns om hjir op in moaie simmerjûn te genietsjen fan in iepenloftspul op in hast idyllysk plak.