1997 Kearewear

Twa minsken dy't foar elkoar bestimd lykje te wêzen, moetsje elkoar yn it deaderyk. Se krije de kâns om werom te kearen nei de libbene wrâld at se ien dei lang harren leafde foar elkoar folslein wiermeitsje kinne. Dat slagget lykwols net. It libben is bepaald, allinnich de deaden binne frij.

Klik op de foto foar it hiele album.