2005 Lucky Manuelo

In heit, fabryksarbeider, is der wis fan dat syn dochter in stjer wurde sil en hy wol ta it uterste gean om har te helpen dat doel te berikken. Hy skriuwt har yn foar withoefolle talintejachten. Mar de sjuery's tinke der hiel oars oer: in karriêre as sjongeres sit der foar it fanke net yn. De heit nimt emosjonele maatregels; hy wol syn famke op dizze wize sjen litte dat der mâl mei har is. Hy is hjiryn bysûnder orizjineel en giet hiel fier, mar allinnich it resultaat telt: úteinlik is iedereen beroemd!

Klik op de foto foar it hiele album.