Tank foar jo reservearring.

Jo reservearring wurdt sa gau as mooglik (binnen 2 wurkdagen) troch ús befestige!

Belangrike ynformaasje

  • Tagongspriis: 13,-
  • VIP kaarten: 20,- (ynklusyf kofje/tee foarôf en in hapke en in drankje yn it skoft)
  • It terrein is iepen fanôf 20:00 en de foarstelling begjint om 20:45
  • Lokaasje: De Wolfederatie Wergea, Warstienserdyk 2b, 9005 XM Wergea

>>> Mei min waar wurdt op alle jûnen om 20:00 oere op’e webside of fia sosjale media oanjûn as de foarstelling wol of net troch giet.